Generalforsamling 2023 - Læs referatet

5. juni 2023 19:02 , af Kristian M. B. Holbek

Generalforsamling Søndag den 4. juni 2023 kl. 14.00 på Teams  

Deltagende: 
Formand Anja Pihl, Næstformand Madeleine Hansen, Kasserer Kristian Holbek, Torben Ersbøll, Elisabeth, Anna Lindqvist 

 Dagsorden:  

 1. Valg af dirigent og referent 
  Kristian Holbek referent, Madeleine Hansen dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning 
  Formand opridser aktiviteter 
  Èt IDF-nyt i 2022 
  Vi sidder ganske få mennesker og løfter alle opgaverne, derfor kun en udgivelse 
  Løbende diskussion om fysisk eller ren online IDF-nyt 
  Medlemstallet er stigende 
  Bestyrelsen har brugt meget energi på medlemsdatabase 
  Ny hjemmeside, igen, som fungerer væsentlig bedre 
  Ny facebook-side oprettet - også for at tiltrække større opmærksomhed 
  Samarbejde med Takeda, Kebomed, Infocare og CSL fungerer godt 
  Bestyrelsen ønsker fortsat at rekruttere flere medlemmer 
  For at skabe mere fokus på os, har vi nu fået to specifikke brochurer (børn og voksne). 
  2022 har været et år med mange opgaver løftet af meget få personer.  
  Stadig svært at få flere i bestyrelsen 
  2023 fokus: Mere støtte til medlemmerne, rekruttering af medlemmer, fokus på medicinsk behandling af immun-defekt og har fået en plads i medicinrådet angående immunglobulin 
  Vi ønsker fortsat at kunne deltage i faglige konferencer, den næste i november 
  Ønsker fortsat at tilbyde aktiviteter, materialer og andet, men svært med nuværende bestyrelsesmedlemmer. 
  Stort tak til kasserer og næstformand (samt formand) for at knokle i løbet af året 
  På vegne af bestyrelsen, Anja Pihl - ovenstående var beretningen. 

 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2022 
  Kristian fremlægger budget (efter bøvl med genstart af PC og crash af teams) 
  Ingen kommentarer til regnskab 2022 – Det godkendes.

 4. Fremlæggelse budget 2023 
  Formand gennemgår indtægter 
  Handicappuljen, vi har søgt mere end 200.000, men håber på cirka 200.00 
  Budgettet viser et lille forventet overskud på cirka 7.000 for næste år i overensstemmelse med 2022 
   
  Spm.: Hvad dækker personaleomkostninger? Formand forklarer: at det primært er transport-omkostninger, men også tabt arbejdsfortjeneste. 
  Spm.: Er det i overensstemmelse med §7 i vedtægterne? Formand svarer: Revisor har godkendt, og det er ikke lønnet arbejdet – Det er en erstatning for at bruge en fridag fra arbejdet. Næstformand supplerer; Skat har beskrevet godtgørelser vi som frivillig forening må benytte os af. Det holder både vi og revisor nøje øje med. 
  Spørger: Ikke fordi jeg synes, at man ikke skal have det, bare for at være opmærksom på vedtægterne. Formand: Vi noterer og tager det til revision. 
  Næstformand: Kommentar til tabt arbejdsfortjeneste. Vi står i en situation med meget få aktive bestyrelsesmedlemmer, og har ikke benyttet os af det før. Men jeg har opfordret formand til at benytte sig af muligheden, da formand f.eks. har taget mange fridage fra alment arbejde for at kunne arbejde for foreningen. 
   
  Ingen yderligere kommentarer, og Budget 2023 godkendes. 

 5. Fastsættelse af kontingent 
  Vi foreslår at kontingenterne fastholdes på nuværende niveau. Vi er opmærksomme på at tallene ikke er blevet sendt ud før generalforsamling, men har ingen intentioner om at hverken øge eller sænke. 
  Ingen kommentarer. Kontingenter fastholdes. 

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 år ad gangen 
 • Lotte Denning ønsker genvalg 
 • Lois Hibberd Jørgensen ønsker genvalg  
 • Pernille Kirkeby Pedersen ønsker ikke genvalg
 • Anna Kaufmann Lindqvist ønsker at opstille som suppleant
 • Maja Mercedes Bjerregaard ønsker at opstille til bestyrelsen

  Bestyrelsen takker Pernille for hendes arbejde.
  Lotte stemmes ind. Lois stemmes ind.
  Der spørges til de nye opstillere; Anna fortæller lidt om sig selv. Anna har selv et barn med PID, nyt for familien. Uddannet inden for sundhedssystemet. Har læst til læge, men har nu en Ph.d. i type2-diabetes. Har arbejdet inden for farma, men arbejder nu med medicinsk udstyr.
  Anna stemmes ind.
  Maja er ikke til stede, så hun kan ikke fortælle om sig selv. Formand beretter; Maja har været familiemedlem i omtrent 2 år og har deltaget i flere arrangementer. Hun er interesseret i at hjælpe bestyrelsen, så foreningen kan bestå.
  Maja stemmes ind.

7. Evt. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling efter afslutning af denne generalforsamling

Ikke relevant med ekstraordinær generalforsamling.  

8.Eventuelt/indkomne forslag

Elisabeth nævner, at vores placering af arrangementer ifm. helligdage måske kan være en del af årsagen til lav deltagelse. Formand fortæller; Det er voksen-arrangementer vi primært bøvler med. Familie- og børnearrangementer er ganske godt besøgte. Næstformand fortæller, at det vil vi være mere opmærksomme på fremover. 
Formand spekulerer i plenum over, hvad der kan få flere voksne til at deltage. 
 
Elisabeth nævner, at hun ikke kan finde information om, hvornår frist for indsendelse af forslag til generalforsamling. Sidste år kunne hendes forslag ikke medtages. (Diskussion om hvorvidt forslaget var oppe til diskussion). Formand: nævner at ønsket til vedtægtsændring blev nedstemt sidste år. Formand slår fast, at forslag - også til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamling. 
 
Næstformand afrunder – Tak for deltagelse og velkommen til Anna :-)