Vedtægter

 

 • 1 Navn

Foreningens navn er “Immun Defekt Foreningen, Landsforeningen til støtte for primær immundefekte patienter i Danmark”. Forkortet IDF.

2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands bopæl.

3. Foreningen er partipolitisk og religiøst neutral.

 • 2 Formål

1. Foreningens formål er at yde støtte til primær immundefekte patienter og deres familier.

2. Formålet søges opfyldt ved bl.a.:

 • at virke for et mere uddybende kendskab til immundefektsygdomme,
 • at virke for at samarbejde, nationalt såvel som internationalt, kommer patientgruppen og deres familier til gode,
 • at virke for, at patienter og deres pårørende gennem aktiviteter kan udveksle erfaringer og nyheder inden for sygdomsområdet,
 • at yde hjælp til forskning inden for immundefekt sygdomme,
 • at deltage i internationalt samarbejde omkring immundefekt sygdomme,
 • at udgive et foreningsblad samt opretholde en aktiv hjemmeside
 • at være aktivt medlem af foreningen Sjældne Diagnoser
 • at virke for at udbrede viden om immundefektsygdomme, både inden for foreningen og i forhold til offentligheden
 • 3 Medlemmer

1. Medlemmer er:

 • Voksent medlem med immundefekt inkl. én pårørende; for dem der har en immun defekt og er over 25 år
 • Familiemedlem; for immundefekte børn og unge under 25 år, samt søskende og forældre på samme bopæls adresse

2. Øvrige medlemmer er:

 • Støttemedlemmer er personer der ønsker at støtte foreningen
 • Virksomheds-/erhvervsmedlemmer er virksomheder, der ønsker at støtte foreningen

3. Rettigheder

Medlemmer har alle samme rettigheder i forhold til foreningen, herunder stemmeret på generalforsamlingen, efter det fyldte 18. år.

Øvrige medlemmer kan ikke deltage i foreningens aktiviteter og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Dog kan bedsteforældre/barnepige, som passer den pågældendes families barn/børn deltage i foreningens arrangementer. Bedsteforældre/barnepige skal være fyldt 18 år, når arrangementet afholdes. Såfremt ordningen misbruges, medfører dette bortvisning samt fuld betaling. Den til enhver tid repræsenterede bestyrelse træffer den endelig beslutning.

4. Kontingent

Forudsætningen for at være medlem af foreningen er, at skyldigt kontingent er betalt.

5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke.

6. Eksklusion

 • Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, og et medlem ikke – på trods af to skriftlige påkrav – har betalt sit kontingent, kan medlemmet ekskluderes af foreningen.
 • Bestyrelsen kan, når den finder at et medlem skader foreningens anseelse og/ eller arbejde, indstille medlemmet til eksklusion. Eksklusionen skal, med simpelt stemmeflertal, vedtages på den førstkommende ordinære generalforsamling.
 • 4 Økonomi

Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål. Ingen udgift har hjemmel uden bestyrelsens samtykke.

2. Kontingent. 
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

3. Regnskab og revision.

 • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • Foreningens regnskab føres af kassereren, og skal være afsluttet snarest muligt – dog senest inden udgangen af maj måned.
 • Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte interne revisor.

4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningen påhvilende forpligtelser. Alene foreningens kapital, hæfter.

 • 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af juli måned.

3. Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske skriftligt med mindst 21 dages varsel til foreningens medlemmer. 
Indkaldelsen skal omfatte dagsorden for generalforsamlingen. 
Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal endvidere omfatte det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderede regnskab, samt bestyrelsen forslag til budget, herunder forslag til kontingent, for det kommende kalenderår.

4. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent (vedtages med simpelt stemmeflertal)
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til godkendelse)
 • Fremlæggelse af revideret regnskab for sidst forløbne kalenderår (til godkendelse)
 • Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår (vedtages med simpelt stemmeflertal)
 • Fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår (vedtages med simpelt stemmeflertal)
 • Valg af bestyrelse og suppleanter sker forskudt (vælges for to år).
 • Valg af intern revisor og intern revisorsuppleant (vælges for to år)
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

5. Vedtagelser sker ved åben afstemning, eller såfremt mindst fem af foreningens medlemmer ønsker det, skriftligt.

6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Formanden skal fremlægge forslagene for generalforsamlingen, der træffer beslutning om, hvorvidt de kan komme til afgørelse. 
Til de forelagte forslag kan der på selve generalforsamlingen stilles ændringsforslag. 
De mest vidtgående forslag behandles altid først.

7. På generalforsamlinger har hvert medlem en stemme. 
Fraværende medlemmer kan lade sig repræsentere af tilstedeværende medlemmer ved skriftlig fuldmagt. 
Alle afgørelser på generalforsamlingerne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8. Bestyrelsen foranlediger optaget beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres i først udkommende foreningsblad efter generalforsamlingen eller på foreningens hjemmeside.

 • 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter bestyrelsens beslutning (mindst 3/5 stemmer for), eller når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med formulerede forslag til behandling.

2. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes som for ordinære generalforsamlinger anført.

 • 7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse af mindst fem af foreningens medlemmer og består af formand, næstformand, kasserer og mindst to almindelige bestyrelsesmedlemmer.

2. Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer.

3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for en periode på to år, således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, regnet fra indvalgsdagen.

Genvalg kan finde sted.

Det skal tilstræbes at mindst ét bestyrelsesmedlem har en immundefekt.

Bestyrelsen kan suppleres med en læge udpeget af lægerådet.

4. Bestyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand og kasserer.

Har formand og kasserer ved konstitueringen samme valgperiode forlænges den enes periode – ved lodtrækning – med et år, medmindre formand og kasserer indbyrdes når til enighed.

Udtræder et medlem af bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig ved indkaldelse af en valgt suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

5. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af bestyrelsens medlemmer til stede. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

6. Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol, hvoraf det på bestyrelsesmødet og generalforsamlingen vedtagne skal fremgå. Protokollen underskrives af den samlede bestyrelse, og efter generalforsamlingen tillige af dirigenten.

7. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

 • 8 Bestyrelsessuppleanter

Til suppleant for bestyrelsen vælges af hver ordinær generalforsamling én af 2 suppleanter af foreningens medlemmer for en periode på to år. 
En suppleant, der erstatter et bestyrelsesmedlem, forbliver i bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling, der ved valg kan bekræfte suppleantens fortsatte forbliven i bestyrelsen.

 • 9 Revisorer

Til revisor for det løbende regnskabsår vælger den ordinære generalforsamling én intern revisor af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Herudover vælger generalforsamlingen en revisorsuppleant. 
Genvalg af revisorer og revisorsuppleant kan finde sted.

 • 10 Foreningsblad

Foreningen udgiver et foreningsblad, der kan udgives trykt eller elektronisk.

 

2. Foreningsbladet ledes af et bestyrelsesmedlem (redaktør), som vælges af den samlede bestyrelse for en periode på to år. Redaktøren kan genvælges. 

3. Redaktøren af foreningsbladet er ansvarlig over for presseloven. 
Over for bestyrelsen er redaktøren ansvarlig for:

 • at bladet redigeres i en værdig ånd, og
 • at det så alsidigt som muligt behandler emner, der har interesse i forbindelse med foreningens formål
 • 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun komme til afgørelse på en generalforsamling, når de pågældende forslag i skriftlig form er bragt til medlemmernes kendskab senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

2. Vedtagelse af forslag og ændringsforslag kan kun ske, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. 
Endvidere kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamlingen, der uanset antallet af fremmødte medlemmer er beslutningsdygtig.

 

 • 12 Opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler, som anført i § 11.

2. Vedtagelse om opløsning af foreningen kræver dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen (evt. ved fuldmagt) og at vedtagelsen sker med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

3. Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, men 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder uanset antallet af fremmødte medlemmer.

4. Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således som besluttet på den sidste generalforsamling.

5. Er der ved foreningens opløsning overskud skal dette tilfalde foreningen Sjældne Diagnoser.

 

Immun Defekt Foreningen blev stiftet i 1984. Foreningen er tilsluttet International Patient Organization for Primary Immunodeficiency (IPOPI) og Sjældne Diagnoser (SD).

Vedtægternes §2, 3, 4, 5, 9 og 10 er revideret på ekstraordinær generalforsamling den 5. juni 2022.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 24. august 2019.

Vedtægternes §7, stk. 3 revideret på ekstraordinær generalforsamling, Kerteminde, 22. april 2006.

Vedtægternes §5, stk. 2 revideret på ekstraordinær generalforsamling, Billund, 17. april 2010.

Vedtægternes §5, stk. 8 revideret på generalforsamling, København, 5. maj 2012.

Vedtægternes §§ 2, 3, 4, 7, 12 revideret på generalforsamling, Aarhus, 21. juni 2014.

Vedtægternes §3, stk. 1, 2 revideret på ekstra ordinær generalforsamling, Gjern, 1. juli 2015.

Vedtægternes §1, stk. 2, §2, stk. 1, §2, stk. 2, §3, stk. 3 og § 8, stk. 1 revideret på ekstra ordinær generalforsamling, Nimtofte, 24. august 2019.